GDPR

Zpracování OÚ za účelem zpracování zpráv z kontaktního formuláře

Zpracování osobních údajů je prováděno základě oprávněných zájmů správce, případně i zákazníků, kdy v zájmu správce je reagovat na podněty a dotazy zákazníků.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům – příjemcům: Appliště s.r.o., sídlem Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha – Modřany, IČ 06886477

Pokud zákazník kontaktuje správce prostřednictvím kontaktního formuláře, dochází k následnému zpracování dotazu, a tedy i osobních údajů správcem OÚ. Správce OÚ v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je v takovém případě oprávněn nakládat s osobními údaji zákazníka za účelem zpracování požadavku zákazníka. Osobními údaji zákazníka jsou v tomto případě jméno, e-mail a telefonní kontakt a správce OÚ má oprávnění s nimi nakládat jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavku zákazníka. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

 

Obecné informace k ochraně osobních údajů

I.

Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR“) poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.

Správce osobních údajů

společnost SETOS Retail spol. s r.o., IČ: 241 70 682, se sídlem Přímá 84, 252 62 Horoměřice, email: obchod@isetos.cz

(dále jen “SETOS“), zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.

Způsob zpracování osobních údajů

SETOS klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

SETOS nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV.

Doba uložení osobních údajů

SETOS zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů SETOS, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování

V.

Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany SETOS zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat SETOS o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací – účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
 5. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 6. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 7. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
 8. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 9. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
 10. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 11. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
 12. popírá jejich přesnost;
 13. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
 14. SETOS je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 15. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany SETOS rozhodnuto;
 16. žádat SETOS o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 17. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů SETOS námitku;
 18. právo podat proti SETOS stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

VI.

Závěrečné ustanovení

Další informace, které je SETOS povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

 

SETOS Retail spol. s r.o.